Special

การออกแบบนวัตกรรมอาหาร Ebook

฿468.00 ฿327.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Ebook

฿300.00 ฿210.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Ebook

฿300.00 ฿210.00

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ Ebook

฿386.00 ฿270.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Ebook

฿400.00 ฿280.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Ebook

฿450.00 ฿315.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Ebook

฿400.00 ฿280.00

ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง Ebook

฿400.00 ฿280.00

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโยไก Ebook

฿350.00 ฿245.00

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา Ebook

฿470.00 ฿330.00

งานข่าวในยุคดิจิทัล : นักข่าวและการทำข่าวในศตวรรษที่ 21 Ebook

฿429.00 ฿300.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

ชีวสถิติและวิทยาการระบาด Biostatistics and Epidemiology พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

ตำรับยาล้านนา Ebook

฿372.00 ฿260.00

ถั่วเกษตร Agricultural Legumes Ebook

฿300.00 ฿210.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Ebook

฿400.00 ฿280.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้ Ebook

฿500.00 ฿350.00

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Ebook

฿380.00 ฿270.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Ebook

฿300.00 ฿210.00

นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน Ebook

฿480.00 ฿336.00

นวัตกรรมอาหารกึ่งแห้ง Ebook

฿533.00 ฿373.00

นิเวศวิทยามนุษย์: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม Ebook

฿550.00 ฿385.00

บัญชีขั้นต้น Ebook

฿350.00 ฿245.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Ebook

฿580.00 ฿406.00

ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว Ebook

฿140.00 ฿98.00

ประวัติศาสตร์ล้านนา พิมพ์ครั้งที่ 13 Ebook

฿450.00 ฿315.00

ประสาทศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์ Ebook

฿507.00 ฿355.00

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ Ebook

฿300.00 ฿210.00

พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿650.00 ฿455.00

พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวันพระธาตุดอยสุเทพ Ebook

฿500.00 ฿350.00

พลิกล็อคภาษาจีน Ebook

฿369.00 ฿259.00

พิบัติภัย - ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่ Ebook

฿515.00 ฿360.00

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก Ebook

฿245.00 ฿172.00

พิเคราะห์หลักฐาน ประวัติศาสตร์ล้านนา Ebook

฿270.00 ฿189.00

พื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Ebook

฿525.00 ฿367.00

พื้นฐานวิศวกรรมการกัดกร่อน Ebook

฿499.00 ฿349.00

ภาพรวมการผลิตยา Ebook

฿343.00 ฿240.00

ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป Ebook

฿250.00 ฿175.00

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 Ebook

฿220.00 ฿154.00

มองธรรมะผ่านงานละครวิลเลียม เชกสเปียร์ Ebook

฿533.00 ฿373.00

มองฝรั่งเศส Ebook

฿385.00 ฿270.00

มานุษยวิทยานิเวศ พัฒนาการแนวคิดและข้อถกเถียง Ebook

฿480.00 ฿336.00

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿550.00 ฿385.00

ระบบบัญชี Ebook

฿460.00 ฿320.00

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Ebook

฿280.00 ฿196.00

รักภาษาจีน ชั้นประถมศึกษา เล่ม 1A Ebook

฿369.00 ฿259.00

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก Ebook

฿160.00 ฿112.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Ebook

฿380.00 ฿266.00

ลุ่มน้ำภาคเหนือการกระจายตัวของสถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยา Ebook

฿457.00 ฿320.00

วรรณกรรมเยาวชนฝรั่งเศส Ebook

฿538.00 ฿377.00

วัสดุธรณีขั้นสูง เพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างถนน Ebook

฿395.00 ฿277.00

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น Ebook

฿393.00 ฿275.00

วิทยาการข้าวไทย Ebook

฿450.00 ฿315.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม Ebook

฿350.00 ฿245.00

ศัลยกรรมฉุกเฉินที่พบบ่อยในสุนัขและแมว Ebook

฿530.00 ฿370.00

ศิลปกรรมกระจก Ebook

฿306.00 ฿215.00

สตาร์ชต้านทานต่อการย่อยเพื่อสุขภาพ Ebook

฿480.00 ฿336.00

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Ebook

฿528.00 ฿370.00

Showing 61 to 120 of 170 (3 Pages)
line