นวัตกรรมอาหารกึ่งแห้ง
  • ฿533.00
  • ฿373.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ISBN : 9786163989352
  • Language : thai
  • Number of Pages : 692
  • File Size : 80.02 MB

บทบาทของนํ้าในผลิตภัณฑ์อาหารมีความสําคัญต่อปฏิกิริยาชีวเคมี สมบัติเชิงหน้าที่และการเกิด ฤทธิ์ทางชีวภาพก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค มีผลกระทบต่อการเติบโตของจุลินทรีย์ และลักษณะทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นดัชนีชี้วัดความคงตัว ปลอดภัย มีคุณค่า ทางโภชนาการ ตลอดจนอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line