การจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ
  • ฿428.00
  • ฿300.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
  • ISBN : 9786163988645
  • Language : thai
  • Number of Pages : 276
  • File Size : 5.68 MB

หนังสือ “การจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ” เล่มนี้ที่เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับว่าเป็นหนังสือที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก เป็น หนังสือที่ให้ความรู้ในทุมิติที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ระดับสากล การปูพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ความต้องการกิจกรรมของผู้สูงอายุ การออกแบบกิจกรรมบาบัดให้ผู้สูงอายุ รวมถึงมีการวิเคราะห์โอกาสในอนาคต ซึ่งหนังสือเล่มนี้มี ประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา และผู้ที่สนใจทาธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ และเป็นคู่มือให้กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยในสถาบันต่าง ๆ ใช้ประกอบการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

Write a review

Please login or register to review

Tags: CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS, การจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ, ธุรกิจ, นักธุรกิจ, ผู้บริหารธุรกิจ, สถานดูแลผู้สูงอายุ

line