เศรษฐศาสตร์พัฒนา
  • ฿337.00
  • ฿236.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เชาวนา เพชรรัตน์
  • ISBN : 9786163988553
  • Language : thai
  • Number of Pages : 236
  • File Size : 12.32 MB

การพัฒนานอกจากสร้างควาามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยัง มีเป้าหมายเพื่อประสิทธิ์ภาพบริหารจัดการทรัพยากร มีความสามารถในการดำเนินชีวิต ช่วยให้ประชากรกินดีอยู่ดี ได้รับสวัสดิการทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมภาครัฐและสถาบันสามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งบทบาทการคลังสาธารณะของรัฐ การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง การคุ้มครองกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานทางกฎหมาย การพัฒนาทุนมนุษย์สถาบันการศึกษาและสุขภาพ ระบบตลาดและบทบาทสถาบันการเงินต่อการขยายตัวของภาคการผลิต

Write a review

Please login or register to review

Tags: เศรษฐศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, การค้าระหว่างประเทศ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ

line