การวิจัยและการออกแบบในงานภูมิสถาปัตยกรรม
  • ฿323.00
  • ฿226.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : พงศกร ศุภกิจไพศาล
  • ISBN : 9786163988447
  • Language : thai
  • Number of Pages : 230
  • File Size : 22.67 MB

การออกแบบปรับปรุง ดัดแปลงธรรมชาติรอบตัว ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและใช้งานของมนุษย์และการกล่อมเกลาจิตใจให้มีความรักและหวงแหนธรรมชาติ ทั้งเพื่อรักษาความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ และธรรมชาติให้มีคุณค่าในตัวเอง

Write a review

Please login or register to review

Tags: สถาปัตยกรรม. การออกแบบ, สถาปัตยกรรมศาสตร์

line