การออกแบบการทดลอง
  • ฿565.00
  • ฿395.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ISBN : 9786163987884
  • Language : thai
  • Number of Pages : 469
  • File Size : 80.43 MB

การออกแบบการทดลอง : เป็นหนังสือที่อธิบายกระบวนการออกแบบการทดลองเชิงระบบ ประกอบด้วยโครงสร้าง ส่วนประกอบ และเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมในการออกแบบการทดลอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการทางวิศวกรรม เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นใจสูง อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Write a review

Please login or register to review

Tags: CMU, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Bookcaze, Ebook, อีบุ๊ก, หนังสือน่าอ่าน, การออกแบบการทดลอง

line