การปรุงยาล้านนา
  • ฿300.00
  • ฿210.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : พาณี ศิริสะอาด
  • ISBN : 9786163987815
  • Language : thai
  • Number of Pages : 144
  • File Size : 7.34 MB

หนังสือ “การปรุงยาล้านนาจากใบลานและพับสา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา หลักการในทางเภสัชกรรมพื้นบ้านของชุมชนล้านนา โดยเรียบเรียงจากเอกสารใบลาน และพับสา ทั้งจากต้นฉบับและจากสำเนาไมโครฟิล์มและตำราภาษาล้านนาจากแหล่ง แตกต่างกัน เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้และเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน การจารึกเนื้อหาตำรายาลงในใบลานและพับสาเพื่อบันทึกสำหรับการจดจำ โดยมีการบันทึกตัวยาและกำหนดวิธีการปรุงเป็นยาประเภทต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 34 แบบ การปรุงยาจะเรียกว่าเป็นการสร้างยา ทั้งนี้จะให้ความสำคัญแก่การสร้างยา เนื้อหาในเอกสารโบราณ พบว่าประกอบด้วยตัวยาสมุนไพรหลากหลายชนิด มีแหล่ง ที่มาทั้งจากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ทั้งมีสมุนไพรหลากหลายชนิด หมอที่ใช้ยาจะเป็น ผู้รอบรู้ด้านการเกิดโรคและองค์ความรู้ด้านตัวยา การเก็บยา และการปรุงยาล้วนแต่ ต้องอาศัยพิธีกรรม ความเชื่อ และเคล็ดวิชาเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ตัวผู้ปรุงยา จะต้องเป็นผู้มีศีลธรรม ทั้งนี้เพื่อให้การปรุงยาศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคได้ ดังนั้น การจารึก ตำราลงในใบลานและพับสานับเป็นความชาญฉลาดของชาวล้านนาในสมัยก่อน ผู้อ่านจะได้สัมผัสคุณธรรมและจริยธรรมในตัวหมอ ผู้ซึ่งสร้างและปลูกศรัทธา เป็น ทั้งครูที่ทำให้เห็นแบบอย่างเรื่องความดีงาม ความกตัญญู ระลึกถึงคุณของครูหรือครู ของหมอโดยจะมีการทำขันตั้งบูชา นอกเหนือจากการบูชาขณะไปเก็บยา และสร้างยา องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม จึงนับเป็นภูมิปัญญาที่คนรุ่นหลังควรเห็นคุณค่าและ สืบทอด

Write a review

Please login or register to review

Tags: CMU, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, CMU PRESS, Bookcaze, การปรุงยาล้านนา, ebook

line