ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม
  • ฿352.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
  • ISBN : 9786163986658
  • Language : thai
  • Number of Pages : 186
  • File Size : 7.43 MB

หนังสือ “ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม” เล่มนี้ได้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อ เผยแพร่ความรู้ และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องฟิล์ม แผ่น บาง โดยเน้น การประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม ในหนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะของฟิล์มแผ่นบาง ส่วนประกอบของตํารับ พอลิเมอร์ จากธรรมชาติที่นิยมนํามาใช้เตรียมเป็นฟิล์มแผ่นบาง วิธีการเตรียม เครื่องมือท่ีใช้ บรรจุภัณฑ์ การ ควบคุมคุณภาพ และการนําเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติมาใช้ในการผลิตฟิล์มแผ่นบาง

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line