ทฤษฎีกรุ๊ปเชิงพีชคณิต พิมพ์คร้ังที่ 2 Algebraic Group Theory
  • ฿193.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขสําราญ
  • ISBN : 978-616-398-661-0
  • Language : thai
  • Number of Pages : 346
  • File Size : 3.47 MB

ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเน้นการศึกษาทฤษฎีกรุปในเชิง พีชคณิต กล่าวคือเน้นการศึกษาโครงสร้างและสมบัติเชิงพีชคณิตของกรุป โดยเขียนขึ้นจาก ประสบการณ์การทําวิจัยเกี่ยวกับ “ไจโรกรุป” ซึ่งเป็นโครงสร้างเชิงพีชคณิตที่เป็นการวางนัย ทั่วไปของกรุป บทพิสูจน์หรือทฤษฎีบทบางส่วนในหนังสือเล่มนี้ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ ผู้เขียนในกรณีของไจโรกรุป เฉพาะส่วนที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับทฤษฎีกรุป นอกจาก นั้นยังได้กล่าวถึงไจโรกรุปในบทสุดท้าย ผู้เขียนพยายามทําให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line