สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  • ฿528.00
  • ฿370.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร. ปัทมา ลงกานี
  • ISBN : 978-616-398-630-6
  • Language : thai
  • Number of Pages : 360
  • File Size : 11.33 MB

หนังสือเล่มนี้สร้างขึ้นมาสําหรับผู้ท่ีสนใจในการหาความรู้ทางสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาของหนังสือ ประกอบด้วยวิวัฒนาการของคอมพิว เตอร์ การนำเสนอข้อมูล ลอจิก หน่วยประมวลผล หน่วยความจํา การจัดการส่วนนําเข้า ส่วนส่งออก แบบจําลองการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้น และการประยุกต์การออกแบบการทํางานของคอมพิวเตอร์สู่สถาปัตยกรรมอื่นๆ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line