เครื่องแกง การปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูป พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿257.00
  • ฿180.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.สรณะ สมโน
  • ISBN : 978-616-398-647-4
  • Language : thai
  • Number of Pages : 256
  • File Size : 21.70 MB

ความหมายของเครื่องแกงสำเร็จรูปรูปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม หมายถึง ผลิตผลิตภัณฑ์ ที่มี พริก พืชเครื่องเทศ และเครื่อง ปรุงรสอื่นๆ เป็นองคป์ระกอบสาคัญ นำมาบดผสมจนมีลักษณะเปียกข้น อาจมีการผสมกะทิ หรือน้ำมันบริโภค จากนั้นนำไปให้ความร้อนโดยรัก ษาคุณภาพกลิ่นรสขององค์ประกอบท่ีใช้ สามารถนำ ไปใช้ได้ท้นที เพื่อปรุงเป็นแกงชนิดต่าง ๆ ตามชนิดของเครื่องแกงนั้น เครื่องแกงถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอาหารไทยในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศซึ่ง มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบท่ีหาได้ในแต่ละท้องถิ่น อาหารไทยเป็นอาหารท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีในประเทศ

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line