โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย
  • ฿442.00
  • ฿309.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รองศาตราจารย์ ดร. ธนูศักดิ์ ตาตุ
  • ISBN : 9786163986382
  • Language : thai
  • Number of Pages : 354
  • File Size : 7.13 MB

ผู้แต่งได้นำเสนอออกมาเป็นรูปแบบหนังสือที่อ่านได้ง่าย มีรูปประกอบให้เข้าใจได้ มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง นอกจากน้ันหนังสือเล่มนี้ยังได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาแล้ว อันเป็นการช่วยยืนยันถึงความถูกต้องทางวิชาการของหนังสือ นับว่าเป็นหนังสือวิชาการที่มีคุณค่า อีกเล่มหนึ่งที่สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ดาเนินการพิมพ์และ จัดจำหน่าย

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line