การออกแบบนวัตกรรมอาหาร
  • ฿468.00
  • ฿327.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ISBN : 978-616-398-620-7
  • Language : thai
  • Number of Pages : 716
  • File Size : 21.71 MB

หนังสือเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Design) เล่มนี้ได้เรียบเรียงโดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี สาขาวิชาเทคโนโลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนังสือที่มีรายละเอียดของเนื้อหาสมบูรณ์มาก เนื่องจากผู้เรียบเรียงมี ประสบการณ์ทั้งการสอนและทำงานวิจัยด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาเป็นเวลานาน ทำให้ในหนังสือมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและมีตัวอย่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิด ต่าง ๆ จากผลงานวิจัยมาอธิบายประกอบอีกหลายชนิด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน จึงเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบนวัตกรรมอาหารที่มีแนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line