บัญชีขั้นต้น
  • ฿350.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN : 9786163985781
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 426

หนังสือบัญชีขั้นต้น ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อวางกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย วางแผนดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร โดยข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรคือ ข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งองค์กรต้องรวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmupress, cmu, book, บัญชีขั้นต้น

line