30 อาจารย์ สู่ ศาสตราจารย์
  • ฿340.00
  • ฿240.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : บรรณาธิการ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • ISBN : 9786163985613
  • Language : thai
  • Number of Pages : 464
  • File Size : 12.37 MB

ตําแหน่ง ศาสตราจารย์ คือความสําเร็จที่เกิดจาก “การเตรียมตัวท่ีดีและโอกาสท่ีเหมาะสม” หากอาจารย์เตรียมตัวดีแล้วเมื่อถึงโอกาส อันเหมาะสมก็ยอมได้ แต่ถ้าอาจารย์ไม่มีการ เตรียมตัวที่ดีเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาก็ทําให้พลาดโอกาสนน้ั ไปหนังสือเล่ม นี้เป็น การถ่ายทอด ประสบการณ์ในการเดินทางจากอาจารย์ ไปสู่ศาสตราจารย์จากบุคลากรทั้ง 30 ท่าน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้อาจารย์ ท่านอื่นได้มีแผนที่สําหรับใช้ในการเดินทางไปสู่ ตําแหน่ง “ศาสตราจารย์”

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line