สถิติวิจัยทางอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS
  • ฿515.00
  • ฿360.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์
  • ISBN : 9786163985606
  • Language : thai
  • Number of Pages : 324
  • File Size : 15.89 MB

สถิติวิจัยทางอาหารเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษา หรือผู้ทำวิจัยในหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล เนื้อหาของสถิติวิจัยทางอาหารเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีเชิงลึกทางสถิติ แต่เน้นหลักการและทฤษฎีที่สำคัญต่อการนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการทดลองหลัก 4 แบบคือ แผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งทดลอง (Analysis of variance and compare mean) การทดลองแบบแพลกเกตต์ แอนด์ เบอร์แมน (Plackett and Burman design) แผนการทดลองแบบผสม (Mixture design) การทดลองส่วนประสมกลาง (Central composite design) และวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology) และเน้นตัวอย่างโจทย์การใช้งานในงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line