ระบบบัญชี
  • ฿460.00
  • ฿320.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช
  • ISBN : 9786163984883
  • Language : thai
  • Number of Pages : 458
  • File Size : 66.89 MB

เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี การสำรวจธุรกิจเบื้องต้น การควบคุมภายใน แบบหรือเอกสารทางการบัญชี สมุดลงรายการเบื้องต้น บัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีเกี่ยวการซื้อ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการให้แนวคิดพื้นฐาน ตลอดจนวิธีการและเทคนิคในการออกแบบระบบบัญชี พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของการออกแบบบัญชี และนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการวางระบบบัญชีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางระบบบัญชีของธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

Write a review

Please login or register to review

Tags: ebook, bookcaze, cmupress, cmu, ระบบบัญชี, บัญชี

line