บทที่ 5 แกสซิฟิเคชั่น เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 174
  • File Size : 14.29 MB

บทที 5 แกสซิฟิเคชั่น 5.1 กระบวนการแกสซิฟิเคชั่น 5.2 เคมีจลน์ของกระบวนการแกสซิฟิเคชั่น 5.3 กาจำลองแบบกระบวนการแกสซิฟิเคชั่น 5.4 ชนิดของเตาแกสซิฟายเออร์ 5.5 การออกแบบและประเมินระบบกระบวนการ 5.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง 5.7 การกำจัดน้ำมันดิน 5.8 ตัวอย่างระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิง 5.9 การผลิตเมทานอล 5.10 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ 5.11 กรณีศึกษา : ก๊าซเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุเหลือใช้ 5.12 กรณีศึกษา : ก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 5.13 แนวทางการวิจัยในอนาคต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, แกสซิฟิเคชั่น, เตาแกสซิฟายเออร์, ผลิตก๊าซเชื้อเพลิง, ผลิตเมทานอล, ebook, bookcaze

line