บทที่ 6 ไพโรไลซิส เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 158
  • File Size : 14.66 MB

บทที่ 6 ไพโรไลซิส 6.1 กระบวนการไพโรไลซิส 6.2 ประเภทของปฎิกิริยาไพโรไลซิส 6.3 กลไกการไพโรไลซิสองค์ประกอบชีวมวล 6.4 การจำลองแบบกระบวนการไพโรไลซิส 6.5 ชนิดของเตาปฏิกรณ์ 6.6 การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพ 6.7 การผลิตถ่านซาร์ 6.8 การผลิตถ่านไฮโดรซาร์ด้วยน้ำร้อนความดันสูง 6.9 กรณีศึกษา : การผลิตถ่ายซาร์ด้วยเตาแบบไอลอยธรรมชาติ 6.10 กรณีศึกษา : การผลิตถ่านไฮโดรซาร์จากกากตะกอนน้ำเสีย 6.11 แนวทางการวิจัยในอนาคต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, ไพโรไลซิส, ชีวมวล, เตาปฏิกรณ์, น้ำมันดิบชีวภาพ, ผลิตถ่านซาร์, ถ่านไฮโดรซาร์, น้ำร้อนความดันสูง, เตาแบบไอลอยธรรมชาติ, กากตะกอนน้ำเสีย, ebook, bookcaze

line