จุลชีววิทยาและการประยุกต์
  • ฿480.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์
  • ISBN : 9786163983213
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 244

"จุลชีววิทยาและการประยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพรแคริโอตและยูแคริโอต  จุลินทรีย์ที่เจริญในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้ว ไวรัสวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอตวิธีการทางจุลชีววิทยา  การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ จุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ มาอธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ  เพื่อใช้ช่วยในการศึกษาค้นคว้า  และทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียน  นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจงานทางด้านจุลชีววิทยาทั่วไป 

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

วิทยาการข้าวไทย Ebook

฿450.00 ฿315.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ Ebook

฿750.00 ฿525.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

วิทยาการข้าวไทย Book

฿450.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

Tags: จุลชีววิทยาและการประยุกต์ จุลชีววิทยา, ประยุกต์, จุลินทรีย์, โพรแคริโอด, ยูแคริโอด, เจริญ, สภาพแวดล้อม, ไวรัสวิทยา, โครงสร้าง, หน้าที่, เซลล์โพรแคริโอด, การควบคุม, พันธุศาสตร์, จุลินทรย์, การศึกษา, แพทย์, วิชาการ, นักเรียน, นักศึกษา, ชีวภาพ, ทั่วไป เนื้อหา, ค้นคว้า, เทคโนโลยีชีวภาพ, academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line