การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
  • ฿350.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
  • ISBN : 9786163983305
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 284

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technology) ในหนังสือเล่มนี้ใช้คําว่ามาตรการทางสุขภาพ (health care intervention) ครอบคลุมถึง ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์ ขั้นตอนและระบบ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน[1] ปัจจุบันมีมาตรการทางสุขภาพเกิดขึ้นใหม่เป็นจํานวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศ ที่มีจํากัด ทําให้บทบาทของการประเมินความคุ้มค่าของมาตรการใหม่ๆ มีความจําเป็นเพิ่มขึ้น ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ (economic evaluation) สามารถนําไปใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนด้านสุขภาพ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาและการบริการที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงยารักษาโรค และเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพได้มากขึ้น การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์จึงเป็นการประเมินว่า มาตรการใหม่นั้นมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนหรือไม่ (value for money)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

การประเมินคุณภาพชีวิต Ebook

฿320.00 ฿224.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

การประเมินคุณภาพชีวิต Book

฿320.00

ชีววิทยารังสีทางการแพทย์ Ebook

฿515.00 ฿360.00

Tags: การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ, book, cmupress, bookcaze, cmu

line