กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿400.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
  • ISBN : 9786163981202
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 244

ปัจจุบันนักฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ละคนอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเป็นมนุษย์อยู่ในครรภ์มารดาแล้วคลอดรอดออกมาเป็นทารกจนเสีย ดังจะเห็นได้ว่ากฎหมายก็บังคับให้เจ้า หรือบิดา มารดา ต้องไปแจ้งเกิดทารกที่คลอดออกมาเพื่อขอรับสูติบัตร เมื่อเติบโตมาจนถึงอายุ 7 ปี กฎหมายก็บังคับให้ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อโตขึ้นมาถึงวัย เจริญพันธุ์ การมีความประสงค์ให้เกิดผลทางกฎหมายของคู่สามีภรรยา ก็จะต้องมีการจดทะเบียนสมรส และเมื่อมีคนตายกฎหมายก็บังคับให้ผู้พบเห็นการตายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยังอาจต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายบางอย่าง เช่น กฎหมายมรดก เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 <ฉบับปรับปรุงแก้ไข> Ebook

฿550.00 ฿385.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด Ebook

฿550.00 ฿385.00

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿368.00 ฿257.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿250.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿450.00

Tags: กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม, เภสัช, การคุ้มครอง, ผู้บริโภค, กฎหมาย กฎหมายบังคับ, กฎหมาย, เภสัช, ผู้บริโภค, มรดก, นักกฎหมาย, นิติ, ชีวิตประจำวัน, มนุษย์, ครรภ์มารดา, ทารก, บิดา, มารดา, แจ้งเกิด, เติบโต, สูติบัตร, ปี, บัตรประจำตัวประชาชน, วัย, เจริญพันธุ์, ความประสงค์, ผลทางกฎหมาย, คู่, สามีภรรยา, จดทะเบียนสมรส, ตาย, ผู้พบเห็น, แจ้งความเจ้าหน้าที academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line