สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
  • ฿580.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังสี
  • ISBN : 9789746729734
  • Language : thai
  • Number of Pages : 304

ไม้ดอกประเภทหัว เป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทั้งในด้านชนิด ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา วงจรการเจริญเติบโต การพักตัว ตลอดจนความต้องการด้านการปลูกเลี้ยง และการเก็บรักษา คุณภาพของหัวที่เก็บเกี่ยวในฤดูปลูกก่อนมีผลต่อการเจริญเติบโต และ การพัฒนาในฤดูถัดไป การศึกษาเกี่ยวกับไม้ดอกประเภทหัวซึ่งส่วนใหญ่มีระยะพักตัว จึง ต้องใช้เวลานานกว่าพืชหลายชนิด ในการได้ข้อมูลเชิงลึก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

Tags: สรีรวิทยา ไม้ดอกประเภทหัว สรีรวิทยา, ไม้ดอกประเภทหัว, พืช, สัณฐานวิทยา, วงจน, การเจริญเติบโต, การพักตัว, การปลูกเลี้ยง, การเก็บรักษา, คุณภาพ, ฤดูปลูก, การพัฒนา, ฤดู, การศึกษา, ประเภทหัว, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line