การศึกษาชีวสมมูล
  • ฿350.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
  • ISBN : 9786163981998
  • Language : thai
  • Number of Pages : 290

ผลิตภัณฑ์ยาชนิดเดียวกันมักมีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ ยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้วิจัยและพัฒนา และยาสามัญที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนำมาใช้ทดแทนยาต้นแบบ การแข่งขันทางการค้าทำให้ผลิตภัณฑ์ยามีราคาถูกลง และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น มีคำถามเกิดขึ้นเสมอเมื่อแพทย์สั่งยาสามัญหรือเภสัชกรจ่ายยาสามัญให้แก่ผู้ป่วยว่ามีความเท่าเทียบกันทางด้านการรักษากับยาต้นแบบหรือไม่ การศึกษาชีวสมมูลสามารถให้คำตอบสำหรับคำถามดังกล่าวได้ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการศึกษาชีวสมมูลในทุกมิติ ตั้งแต่ประวัติและความเป็นมาของการศึกษาชีวสมมูล การออกแบบการทดลองสำหรับการศึกษาชีวสมมูล การดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก การวิเคราะห์ตัวอย่างชีวภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัขจลนศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นอกจากนี้ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ การขอยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลบนพื้นฐานของระบบการจำแนกประเภทตัวยาตามชีวเภสัชกรรม และข้อพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสามัญให้มีชีวิตสมมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทผลิตยาสามัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำรับต่อไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿450.00 ฿315.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) Ebook

฿550.00 ฿385.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Ebook

฿650.00 ฿455.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Book

฿650.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿450.00

Tags: การศึกษาชีวสมมูล การศึกษา, ชีวสมดุล, ผลิตภัณฑ์, ยา, วิจัย, ช่วย, ผู้ป่วย, โรพยาบาล, ขายยา, แพทย์, จ่ายยา, การรักษา, ทดลอง, วิจัย, คลินิก, ตัวอย่าง, ชีวภาพ, เภสัชจลนศาสตร์, สถิติ, ชีว้ถสีชดรรม, ยาสามัญ, ชีวิตสมมูล, บริษัทผลิตยา, แนวทางพัฒนา ข้อยกเว้น, ยาสามัญ, การศึกสา, แพทย์, เภสัช, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line