เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา
  • ฿304.00
  • ฿212.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
  • ISBN : 9786163984067
  • Language : thai
  • Number of Pages : 264
  • File Size : 13.18 MB

ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้กล่าวคือ ผู้เขียนได้สรรค์สร้างความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษาให้ปรากฏชัดในเล่มอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบการวางเนื้อหาที่มีความทันสมัย ครอบคลุมและแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิจัยแต่ละประเภท สำหรับการวิจัยทางสังคมศึกษาเป็นการเฉพาะ ที่ผู้เขียนได้มาจากการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยทางสังคมศึกษามากกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของหนังสือเล่มนี้ โดยท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางสังคมศึกษาบนพื้นฐานของหลักวิชาการที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้จริง ทั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของชาติไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมใน โลกแห่งศตวรรษที่ 21 (The Meaning of the 21 Century)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Ebook

฿320.00 ฿224.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Ebook

฿380.00 ฿266.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿650.00 ฿455.00

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿650.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Book

฿380.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Book

฿320.00

Tags: -

line