การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
  • ฿350.00
  • ฿245.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
  • ISBN : 9786163983398
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 298
  • File Size : 14.55 MB

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ โดยแจกแจงการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนต่างๆ โดยละเอียดพร้อมตัวอย่างนอกจากนี้มีการอธิบายรายละเอียดของการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการสัมผัสและการตอบสนองโดยยกตัวอย่างพร้อมกับการแปลความหมายของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติทั่วๆไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿450.00 ฿315.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Ebook

฿320.00 ฿224.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Ebook

฿300.00 ฿210.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด Ebook

฿250.00 ฿175.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ Ebook

฿750.00 ฿525.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Book

฿320.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿450.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Book

฿300.00

Tags: การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ, การสร้างแบบจำลอง, การศึกษา, อาศัย, หลักการ, วิทยาศาสตร์, พื้นฐาน, กระบวนการ, สามารถ, ตรวจ, วัดค่า, ตัวแปรต่าง, ตัวเลข, อาศัย, เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์, ประโยชน์, ข้อมูล, นำเข้า, ประเมิณ ความเสี่ยง, คุณภาพ, อธิบาย, ปรากฎการณ์, สังคมศาสตร์, มนุษย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line