การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู
  • ISBN : 9786163981219
  • Language : thai
  • Number of Pages : 184
  • File Size : 2.93 MB

โรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญส่งผลกระทบในทางลบอย่างมหาศาลทั้งต่อตัวผู้ป่วยครอบครัวและประเทศชาติ พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัวที่ฟอกเลือดให้มีความสามารถในการจัดการตนเอง ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วย จะช่วยให้ผู้ป่วยไตเรื้อรัวที่ฟอกเลือดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยามวไปในทางที่ดี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ Ebook

฿300.00 ฿210.00

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5 Ebook

฿350.00 ฿245.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Ebook

฿320.00 ฿224.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿250.00 ฿175.00

โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿450.00 ฿315.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 Book

฿320.00

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ Book

฿300.00

Tags: Academic, วิชาการ การพยาบาล, ผู้ป่วย, โรคไต, เรื้องรัง, ฟอกเลือด, สาเหตุ, โรคไตเรื้อรัง, ระยะ, ผลกระทบ, ผู้ป่วย, ครอบครัว, พยาบาล, บทบาท, ส่งเสริม, ศักยภาพ, การจัดการ, ตนเอง, ระยะ, แรก, สุดท้าย, การเจ็บป่วย, พฤติกรรม, ช่วย, เปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิต, อัตราการรอด, อัตราการอด, สาธรณสุข, ยา, แพทย์, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line