โรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญส่งผลกระทบในทางลบอย่างมหาศาลทั้งต่อตัวผู้ป่วยครอบครัวและประเทศชาติ พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัวที่ฟอกเลือดให้มีความสามารถในการจัดการตนเอง ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วย จะช่วยให้ผู้ป่วยไตเรื้อรัวที่ฟอกเลือดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยามวไปในทางที่ดี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น

Write a review

Please login or register to review

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2

  • Type : ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. วณิชา พึ่งชมภู
  • ISBN : 9786163981219
  • Language : thai
  • Print Length : 184 หน้า
  • File Size : 2.93 MB
  • ฿250.00
  • ฿175.00


Related Products
ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

฿300.00 ฿210.00

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ

฿350.00 ฿245.00

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5

฿350.00 ฿245.00

อนามัยโรงเรียน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

฿280.00 ฿196.00

การประเมินคุณภาพชีวิต

฿320.00 ฿224.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2

฿250.00 ฿175.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง

฿350.00 ฿245.00

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562

฿368.00 ฿257.00

Tags: Academic, วิชาการ การพยาบาล, ผู้ป่วย, โรคไต, เรื้องรัง, ฟอกเลือด, สาเหตุ, โรคไตเรื้อรัง, ระยะ, ผลกระทบ, ผู้ป่วย, ครอบครัว, พยาบาล, บทบาท, ส่งเสริม, ศักยภาพ, การจัดการ, ตนเอง, ระยะ, แรก, สุดท้าย, การเจ็บป่วย, พฤติกรรม, ช่วย, เปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิต, อัตราการรอด, อัตราการอด, สาธรณสุข, ยา, แพทย์, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line