การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
  • ฿550.00
  • ฿385.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. อภิโชค เลขะกุล
  • ISBN : 9786163981653
  • Language : thai
  • Number of Pages : 392
  • File Size : 7.59 MB

การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป้าหมายและเชื่อถือได้มากที่สุด ส่วนการออกแบบนั้น เป็นการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์และ/หรือแก้ปัญหาทางการใช้งาน ทางเทคโนโลยี และทางสุนทรียภาพ การที่นักออกแบบจะก้าวเข้ามาเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องทำความเข้าใจกับการวิจัยเสียก่อน การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกลาง และเป็นมาตรฐานที่เทียบกันได้ระหว่างสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ ความแตกต่างขึ้นอยู่แนวทางของการวิจัย วัตถุประสงค์ชนิดของข้อมูล และบริบทของงานวิจัยนั้นๆ นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อม (สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือการออกแบบชุมชน) จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนสามารถทำวิจัยที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับสาขาอื่นๆ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Ebook

฿300.00 ฿210.00

วิทยาการข้าวไทย Ebook

฿450.00 ฿315.00

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย Ebook

฿330.00 ฿231.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Ebook

฿300.00 ฿210.00

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี Ebook

฿245.00 ฿172.00

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Book

฿300.00

วิทยาการข้าวไทย Book

฿450.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Book

฿320.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Book

฿300.00

Tags: วิจัย, การศึกษา, การออกแบบ, สภาพแววดล้อม, เป้าหมาย, สร้างสรรค์, แก้ปัญหา, นักออกแบบ, สุนทรียภาพ, นักวิจัย, ระเบียบ, เป็นกลาง, มาตรฐาน, วัตถุประสงค์ชนิดของข้อมูล, บริบท, สาขา, สถาปัตยกรรม, ภูมิสถาปัตยกรรม, การออกแบชุมชน, ระเบียบวิธีวิจัย, มาตรฐาน, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line