ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
  • ฿400.00
  • ฿280.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.มานัดถุ์ คำกอง
  • ISBN : 9786163982360
  • Language : thai
  • Number of Pages : 360
  • File Size : 20.29 MB

สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่มเพื่อสรุปเกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าที่ผู้สนใจศึกษามีข้อสมมุติเกี่ยวกับฟังก์ชัน การแจกแจงความน่าจะเป็นของสิ่งที่สนใจศึกษาไว้ หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้น การนำความน่าจะเป็นและสมบัติที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อการอนุมานสถิติขั้นสูงต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจุดและแบบ ช่วงการตั้งสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน พร้อมทั้งการเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็น ในการอนุมานเชิงสถิติของผู้เขียนเป็นตัวอย่างประกอบ และการใช้โปรแกรมอาร์ช่วยอธิบายปัญหา สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ เพื่อประกอบการศึกษาและการค้นคว้าเพิ่มเติมได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Ebook

฿400.00 ฿280.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Ebook

฿380.00 ฿266.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Ebook

฿400.00 ฿280.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Ebook

฿580.00 ฿406.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม Ebook

฿350.00 ฿245.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Book

฿580.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Book

฿380.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Book

฿400.00

Tags: ประยุกต์, ข้อมูล, อนุมานเชิงสถิติ, วิทยาศาสตร์, สารสนเทศ, พารามิเตอร์, การศึกษา, ความน่าจะเป็น, สถิติ, สถิติศาสตร์, ตัวอย่างสุ่ม, แบบจุด, การตั้งสมมุติฐาน, การทดสอบ, อนุมานเชิงสถิติ, โปรแกรมอาร์, ปัญหา, ฟังก์ชั่น, ค้นคว้า แจกแจง, ความน่าจะเป็น, ผู้เขียน, ตัวอย่างประกอบ Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line