คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
  • ฿450.00
  • ฿315.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
  • ISBN : 9786163983107
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 283
  • File Size : 6.02 MB

ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยาการข้อมูลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ องค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการวางแผน วิเคราะห์ และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แนวคิดของการจัดการข้อมูลสมัยใหม่เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสถิติ คณิตศาสตร์ และซอฟแวร์ และต้องอาศัยความรู้ทางด้านการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ดี เพื่อให้การใช้ข้อมูลสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Ebook

฿300.00 ฿210.00

วิทยาการข้าวไทย Ebook

฿450.00 ฿315.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Ebook

฿400.00 ฿280.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี Ebook

฿245.00 ฿172.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Book

฿400.00

วิทยาการข้าวไทย Book

฿450.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Book

฿300.00

Tags: คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ คลัง, ข้อมูล, การจัดการ, สมัยใหม่, สังคม, ดิจิตอล, สื่ออนไลน์, เทคโนโลยี, สารสนเทศ, วิทยาการ, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, การจัดเก็บ, วิเคราะห์, การสนับสนุน, การบริหาร, ระบบ, ผสมผสาน, คอมพิวเตอร์, สถิติ, คณิตศาสตร์, ซอฟแวร์, บูรณาการ, ความสำคัญ, สารสนเทศ, การจัดการ, การออกแบบ, โครงสร้าง, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line