ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
  • ฿420.00
  • ฿294.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
  • ISBN : 9789746728164
  • Language : thai
  • Number of Pages : 276
  • File Size : 21.93 MB

ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์เล่มนี้ ได้แนะนำเกี่ยวกับชีวสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในทางสัตวศาสตร์ และได้รวบรวมแหล่งข้อมูลพันธุกรรมที่สำคัญของสัตว์เศรษฐกิจ การจัดข้อมูลทางพันธุกรรม การเปรียบเทียบข้อมูลแบบ Pairwise alignment และ Multiple alignment ฐานข้อมูลจีโนมสัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานข้อมูล QTL ฐานข้อมูล SNP ฐานข้อมูล จีโนม UCSC  และฐานข้อมูลจีโนม Ensembl หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงนักวิชาการและนักวิจัยที่สนใจด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Ebook

฿280.00 ฿196.00

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿550.00 ฿385.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Ebook

฿600.00 ฿420.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

วิทยาการข้าวไทย Ebook

฿450.00 ฿315.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Ebook

฿400.00 ฿280.00

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม Ebook

฿488.00 ฿342.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Book

฿400.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

วิทยาการข้าวไทย Book

฿450.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Book

฿600.00

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Book

฿280.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

Tags: ชีวสารสนเทศศาสตร์, สัตวศาสตร์, เครื่องมือ, พันธุศาสตร์, โมเลกุล, สิ่งมีชีวิต, พันธุกรรม, การจัดการ, จีโนมสัตว์, เศรษฐกิจ, QTL, SNP, UCSC, ENSEMBL, ปริญาโท, ปริญาเอก, นักวิชาการ, นักวิจัย, โมเลกุล, สัตว์, ฐาน, Ensembl Multiple, alignment, Painwise, alignment Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line