สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
  • ฿480.00
  • ฿336.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
  • ISBN : 9786163980427
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 233
  • File Size : 12.18 MB

ความตั้งใจของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่แรกอยากให้เป็นคู่มือตำรา ความรู้ในเรื่องสรีรวิทยาในทางพืชไร่ แต่ไม่อยากให้หนังสือมีเนื้อหาในทางสรีรวิทยา โดยตรงมากนัก เนื่องจากมีหนังสือและตำราดังกล่าวหลายเล่มอยู่แล้วที่เขียนไว้เป็นอย่าง ดีในเรื่องเกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืช แต่ผู้เขียนอยากให้หนังสือออกมาในเชิงการรวมความ รู้ทางสรีรวิทยาของพืชไร่และความรู้ทางการเกษตรด้านอื่นๆ ด้วย จึงเป็นที่มาของเนื้อหา “สรีรวิทยาพืชไร่” เล่มนี้ โดยมีเนื้อหาเริ่มจากความรู้กว้างๆ โดยทั่วไปของลักษณะทาง สัณฐานวิทยาของเซลล์พืชที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางสรีรวิทยาพื้นฐานของพืช การสังเคราะห์ แสงและการสร้างผลผลิต ระบบการเพาะปลูกพืช ปัจจัยจำกัดในระบบการเพาะปลูกพืช ฤดู ปลูกกับปัจจัยภาวะแวดล้อมตามฤดูกาล ดิน ปัจจัยจำกัดเฉพาะพื้นที่ และความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืช ตัวเลือกสำคัญในการเพาะปลกู โดยในแต่ละบทจะมีเนื้อหาย่อยที่ครอบคลุมให้รายละเอียดในการศึกษาสรีรวิทยาพืชกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาความรู้ที่ได้มาในแต่ละบทได้มาจากทั้งหนังสือที่แต่งไว้เป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ บทความวิชาการ จากการตีพิมพ์งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งจากตำราเรียนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รวบรวมเอาไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อความทันสมัยและเป็นสากลของหนังสือเล่มนี้ในแง่มุมที่กว้างขึ้นมากกว่าหนังสือตำราสรีรวิทยาพืชที่มีอยู่ทั่วไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Ebook

฿250.00 ฿175.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Ebook

฿450.00 ฿315.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Book

฿450.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Book

฿250.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

Tags: สรีรวิทยา พืชไร่ หนังสือ ตำรา พืช การรวมความ พืชไร่ การเกษตร สรีรวิทยาพืชไร่ ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา เซลล์พืช กลไกล การสังเคราะห์ แสง การสร้างผลผลิต ระบบ การเพาะปลูก วิชาการ งานิวิจัย ปลูก Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/cmu_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14