เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
  • ฿700.00
  • ฿490.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 650
  • File Size : 50.89 MB

ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและรับมือกับมรสุมวิกฤตพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก มีศักยภาพทดแทนแหล่งปิโตรเลียมได้  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การแปลงสภาพชีวมวล  การแปลงสภาพชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางพลังงานและวัสดุภัณฑ์เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในสาขาพลังงานหมุนเวียนเหมาะสำหรับวิศวกร  นักวิจัย นักวิชาการ  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป  ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยเป็นพื้นฐานความรู้ ในการอ้างอิง และการนำไปปฎิบัติได้จริง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Book

฿300.00

Tags: เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล ชีวมวล, ชีวภาพ, พลังงาน, แหล่งวัตถุดิบ, พลังงานหมุนเวียน, ปัญหาโลกร้อน, การรับมือวิกฤตพลังงาน, การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก, ศักยภาพ, ปิโตรเลียม, สิ่งแวดล้อม, การแปลงสภาพชีวมวล, วัสดุภัณฑ์ศาสตร์, วิสวกร, นักวิจัย, นักวิชาการ, นักศึกษา Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line