ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ
  • ฿300.00
  • ฿210.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : สุรีพร อุทัยคุปต์
  • ISBN : 9786163983077
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 204
  • File Size : 8.86 MB

กระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical spine) เป็นส่วนที่สําคัญในการช่วยรับนํ้าหนัก ศีรษะ เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของศีรษะและคอ และเป็นทางผ่านของระบบประสาท ความมั่นคง (stability) และการเคลื่อนไหว (mobility) ของกระดูกสันหลังส่วนคอเกิดขึ้นจากการควบคุมการทํางานของกระดูกและ กล้ามเนื้อคอ องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและชีวกลศาสตร์ (biomechanics) ของกระดูกสันหลังส่วนคอเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ ได้แก่ กล้ามเนื้อ (muscle) เอ็นข้อต่อ (ligament) ข้อต่อ (joint) และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงกายวิภาคเชิงหน้าที่และชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลังส่วนคอเพื่อเป็นพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความบกพร่องทางระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์ กับอาการปวดคอ และการนําไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินและการดูแลรักษา ในผู้ที่มีอาการปวดคอตอไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น Ebook

฿350.00 ฿245.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ ปวดคอ, ปวดศรีษะ, กระดูกสันหลังส่วนคอ, บกพร่อง, โครงสร้าง, กระดูก, กล้ามเนื้อ, สาเหตุ, อาการ, การตรวจ, วินิจฉัย, การรักษา, หลักฐาน, คลินิก, ยา, หมอ, แพทย์, ตรวจ, การใช้ชีวิต, ปวด, ความบกพร่อง, โรค, บริเวณ, ประเมิณ academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line