นิเวศวิทยามนุษย์
  • ฿550.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ชูศักดิ์ วิทยาภัค
  • ISBN : 9786163983435
  • Language : thai
  • Number of Pages : 232

ถ้าพิจารณาจากมุมมองทางด้านนิเวศวิทยา ก็จะพบว่านักคิดส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม มักจะมองว่านิเวศวิทยามนุษย์เป็นสาขาวิชาเฉพาะของนิเวศวิทยาทั่วไป เช่นเดียวกับสาขาวิชานิเวศวิทยาพืช นิเวศวิทยาสัตว์ โดยอยู่บนหลักการที่ว่ามนุษย์เป็นประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองทางสังคมศาสตร์ ประชากรมนุษย์ต่างไปจากประชากรสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กล่าวคือ มีการอยู๋ร่วมกันเป็นชุมชน มีการจัดการและจัดระเบียบความสัมพันธ์ และมีพัฒนาการต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มักมีพฤติกรรมเป็นปัจเจกเสียเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้สัตว์บางประเภทจะมีชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่ก็ไม่ได้มีการจัดความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนเหมือนชุมชนมนุษย์ ดังนั้นการนิยามความหมายของนิเวศวิทยามนุษย์ในที่นี้จึงวางอยู่บนพื้นฐานความคิดทางด้านสังคมศาสตร์ มากกว่าทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยามนุษย์จึงเป็นการศึกษาวิจับทางด้านสังคมศาสตร์ หรือสังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ และมานุษยวิทยาในทัศนะของนักวิชาการในสาขาวิชาดังกล่าว

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Ebook

฿120.00 ฿84.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Ebook

฿600.00 ฿420.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Ebook

฿400.00 ฿280.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Book

฿400.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Book

฿600.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Book

฿120.00

Tags: นิเเวศวิทยามนุษย์, มนุษย์, นักคิด, ยุคแรก, สาขา, วิชา, นิเวศวิทยา, นิเวศวิทยพืช, สัตว์, ประชากร, ระบบนิเวศ, สังคมศาสตร์, ความสัมพันธ์, พัฒินา, สิ่งมีชีวิต, ขุมชน, ชีววิทยา, วิจัย, ภูมิศาสตร์, มานุษย์วิทยา, ทักศนะ, ความสัมพันธ์ พฤติกรรม, การอยู่ร่วมกัน, พื้นฐาน, ทัศนะAcademic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line