พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿650.00
  • ฿455.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ (ม.ล.)
  • ISBN : 9786163980151
  • Language : thai
  • Number of Pages : 364
  • File Size : 15.90 MB

พระพุทธรูปในดินแดนล้านนา แม้จะเป็นที่เข้าใจกันมาโดยตลอดว่ามีที่มาจากคตินิกายเถรวาทจากประเทศอินเดียและศรีลังกา แต่แท้จริงแล้วพระพุทธรูปของชนชาวล้านนากลับมีลักษณะที่ผสมผสานเอารูปแบบและประเพณีในคติลัทธิมหายานแบบตันตระนิกายวัชรยานเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันจนแยกไม่ออกไม่ต่างไปจากหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์  การให้ความหมายแท้จริงต่อพระพุทธรูปก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันมองข้ามไป (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มดรรชนีค้นชื่อ บุคคล วัด พระธาตุ พระเจดีย์ พระพุทธรูป)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย Ebook

฿330.00 ฿231.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿350.00 ฿245.00

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

Tags: พระพุทธรูปล้านนา, ดินแดน, เถรวาท, ประเทศ, อินเดีย, ศรีลังกา, ล้านนา, ผสมผสาน, รูปแบบ, ประเพณี, คติลัทธิมหายาน, ตันตระนิกายวัชรยาน, เอเชียอาคเนย์, ความหมาย, พระพุทธรูป, พุทธศาสนิกชน, บุคคล, วัด, พระธาตุ, พระเจดีย์, พระพุทธรูป, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line