สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล
  • ฿350.00
  • ฿245.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ธานัท วรุณกุล
  • ISBN : 9786163984999
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 194
  • File Size : 152.93 MB

หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาถึงแนวทางในการออกแบบปรัลปรุงโร งพยาบาลหรือ อาคารสถานที่อื่นๆที่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมที่ถูกออกแบบปรับปรุงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานภายในอาคาร หรือ สถานที่นั้นๆผู้เขียนได้นำความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยมาสรุปปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากงานวิจัยต่างๆที่มีปรากฏหลักฐาน (Evidence-based Design) มาสรุปอ้างอิงอธิบาย ทั้งนี้ ผู้เขียนได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยกับกรณีศึกษาประเทศในยุโรป(เดนมาร์ก นอร์เวย์) สิงค์โปร์ และไทย มาทำการวิเคราะห์ อธิบาย สรุป เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความสำคัญแนวทางวิธีคิดในการนำเอาทฤษฏีปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการเยียวยามาใช้กับอาคารโรงพยาบาลในแต่ละประเทศด้วย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปได้เกิดแนวคิดความเข้าใจในการออกแบบปรับปรุงต่อไป

Write a review

Please login or register to review

Tags: สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล, ebook, bookcaze, อีบุ๊ก, CMUPRESS, CMU

line