บทที่ 9 การผลิตก๊าซชีวภาพและไฮโตรเจน เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 176
  • File Size : 14.24 MB

บทที่ 9 การผลิตก๊าซชีวภาพและไฮโตรเจน 9.1 บทนำ 9.2 กระบวนการหมักย่อยไร้อากาศ 9.3 อัตราการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 9.4 ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้ตามทฤษฎี 9.5 ปัจจัยสำคัญในกระบวนการ 9.6 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 9.7 ชนิดของถุงปฎิกรณ์ 9.8 แหล่งวัตถุดิบตั้งต้น 9.9 การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ 9.10 การผลิตไฮโตรเจนชีวภาพ 9.11 กรณีศึกษา : การเพิ่มปริมาณมีเทนด้วยคอลัมน์อัดตัว 9.12 กรณีศึกษา : การประยุกต์ใช้ไบโอมีเทนกับเตาหุงต้มในครัวเรือน 9.13 แนวทางการวิจัยในอนาคต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, ผลิตก๊าซชีวภาพและไฮโตรเจน, ไฮโตรเจน, หมักย่อยไร้อากาศ, จุลินทรีย์, ปริมาณก๊าซชีวภาพ, ถุงปฎิกรณ์, ประยุกต์ใช้ไบโอมีเทน, ebook, bookcaze

line