การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
  • ฿300.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
  • ISBN : 9789746728638
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 186

อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่องของการออกแบบ โดยเฉพาะการ ออกแบบทางวศิวกรรมระบบพลงังาน การออกแบบทางวศิวกรรมอาจอยู่ในรูป แบบของรูปภาพ แบบแปลน การคำนวณ หรือรายงาน หรืออาจมีอยู่หลายรูป แบบประกอบกัน สิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบอาจเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้น จนจบ หรือองค์ประกอบสำคัญบางส่วนของระบบก็ได้ สำหรับบทนี้จะกล่าวถึง การตัดสินใจในการดำเนินกิจการด้านวศิวกรรม ขั้นตอนการดำเนินกิจการด้าน วิศวกรรม และระบบที่สามารถทำงานได้และระบบท่เีหมาะสม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Ebook

฿450.00 ฿315.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ Ebook

฿750.00 ฿525.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Book

฿450.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Book

฿320.00

Tags: การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน วิศวะ, ออกแบบ, ระบบพลังงาน, วิศวกรรม, การสร้าง, พัฒนา, วิจัย, รูปภาพ, แบบแปลน, การคำนวน, องค์ประกอบ, พิจรณา, แบบแปลน, รูปภาพ, รายงาน, กระบวนการ, องค์ประกอบสำคัญ, ระบบ, การตัดสินใจ, กิจการด้านวิศวกรรม, ขั้นตอน Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line