การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress
  • ฿381.00
  • ฿267.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
  • ISBN : 9786163984050
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 284
  • File Size : 38.86 MB

หนังสือเล่มนี้จะเน้นภาวะเครียดจากการผลิตพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วยสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดภาวะเครียดในการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืช กลไกในการเกิดและการปรับตัวของพืชให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยภาวะดินกรด ดินเค็ม แสงและอุณหภูมิ ธาตุอาหาร และภาวะภูมิอากาศแปรปรวน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Ebook

฿250.00 ฿175.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Ebook

฿400.00 ฿280.00

นิเวศวิทยามนุษย์: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม Ebook

฿550.00 ฿385.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Book

฿400.00

นิเวศวิทยามนุษย์ Book

฿550.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Book

฿250.00

Tags: cmu, การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด, การผลิต, พืช, ภาวะเครียด, ความเครียด, สิ่งไม่มีชีวิต, การเจริญเติบโต, การสร้างผลผลิต, กลไก, การเกิด, การปรับตัว, การอยู่รอด, สภาวะ, ภาวะดินกรด, ดินเค็ม, ดินเปรี้ยว, แสง, อุณภูมิ, ธาตุอาหาร, ภาวะภูมิอากาศแปรปรวน, crop, abiotic, stress, ebook, bo

line