สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
  • ฿480.00
  • ฿336.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
  • ISBN : 9786163980427
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 233
  • File Size : 12.18 MB

ความตั้งใจของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่แรกอยากให้เป็นคู่มือตำรา ความรู้ในเรื่องสรีรวิทยาในทางพืชไร่ แต่ไม่อยากให้หนังสือมีเนื้อหาในทางสรีรวิทยา โดยตรงมากนัก เนื่องจากมีหนังสือและตำราดังกล่าวหลายเล่มอยู่แล้วที่เขียนไว้เป็นอย่าง ดีในเรื่องเกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืช แต่ผู้เขียนอยากให้หนังสือออกมาในเชิงการรวมความ รู้ทางสรีรวิทยาของพืชไร่และความรู้ทางการเกษตรด้านอื่นๆ ด้วย จึงเป็นที่มาของเนื้อหา “สรีรวิทยาพืชไร่” เล่มนี้ โดยมีเนื้อหาเริ่มจากความรู้กว้างๆ โดยทั่วไปของลักษณะทาง สัณฐานวิทยาของเซลล์พืชที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางสรีรวิทยาพื้นฐานของพืช การสังเคราะห์ แสงและการสร้างผลผลิต ระบบการเพาะปลูกพืช ปัจจัยจำกัดในระบบการเพาะปลูกพืช ฤดู ปลูกกับปัจจัยภาวะแวดล้อมตามฤดูกาล ดิน ปัจจัยจำกัดเฉพาะพื้นที่ และความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืช ตัวเลือกสำคัญในการเพาะปลกู โดยในแต่ละบทจะมีเนื้อหาย่อยที่ครอบคลุมให้รายละเอียดในการศึกษาสรีรวิทยาพืชกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาความรู้ที่ได้มาในแต่ละบทได้มาจากทั้งหนังสือที่แต่งไว้เป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ บทความวิชาการ จากการตีพิมพ์งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งจากตำราเรียนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รวบรวมเอาไว้ในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อความทันสมัยและเป็นสากลของหนังสือเล่มนี้ในแง่มุมที่กว้างขึ้นมากกว่าหนังสือตำราสรีรวิทยาพืชที่มีอยู่ทั่วไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Ebook

฿250.00 ฿175.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Ebook

฿450.00 ฿315.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Book

฿450.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Book

฿250.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

Tags: สรีรวิทยา พืชไร่ หนังสือ ตำรา พืช การรวมความ พืชไร่ การเกษตร สรีรวิทยาพืชไร่ ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา เซลล์พืช กลไกล การสังเคราะห์ แสง การสร้างผลผลิต ระบบ การเพาะปลูก วิชาการ งานิวิจัย ปลูก Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line