ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
  • ฿400.00
  • ฿280.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
  • ISBN : 9786163981226
  • Language : thai
  • Number of Pages : 200
  • File Size : 7.45 MB

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง (Inventory Theory and Applications Deterministic and Continuous Inventory Model) ที่นำเสนอในหนังสือฉบับนี้ เป็นการนำเอาทฤษฎีหลักของการจัดการพัสดุคงคลังที่มักถูกนำมาใช้จริงในเชิงปฎิบัติมาทำการอธิบายและแสดงตัวอย่างวิธีการคำนวณ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจการนำเอาทฤษฎีที่นำเสนอไปประยุกต์ในการใช้งานจริง รวมไปถึงการนำเสนอกรณีศึกษาจริงที่มีการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์จนเกิดผลสำเร็จ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองให้แก่ผู้อ่านให้สามารถเข้าใจและสามารถนำเอาทฤษฎีที่นำเสนอไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาจริงได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการพัสดุคงคลัง รวมไปถึงผู้ที่สนใจศึกษาในทฤษฎีนี้

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Ebook

฿400.00 ฿280.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Ebook

฿450.00 ฿315.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Ebook

฿400.00 ฿280.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ Ebook

฿750.00 ฿525.00

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี Ebook

฿245.00 ฿172.00

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Ebook

฿270.00 ฿189.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Book

฿400.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Book

฿450.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Book

฿400.00

Tags: ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง, ดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง, เชิงปฎิบัติ, พัสดุคงคลัง, Inventory, Theory, Applications, Deterministic, Continunous inventory Model, นักเรียน, นักศึกษา, การจัดการ, คลัง, ทฤษฎี, การจัดการ พัสดุ, ตัวแบบ, สินค้า, การคำนวน, ตัวอย่าง Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line