เปปไทด์สร้างจุลชีพ
  • ฿326.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. ทนพ. สรศักดิ์ อินทรสูต
  • ISBN : 978-616-398-614-6
  • Language : thai
  • Number of Pages : 192
  • File Size : 7.19 MB

องค์ความรู้ด้านเปปไทด์ในปัจจุบันมีความสําาคัญมาก เนื่องจากมีบทบาทในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวนิจฉัยหรือการรักษาโรค หนังสือ เรื่อง “เปปไทด์ต้านจุลชีพ อนาคตใหม่ของการรัก ษา โรคติดเชื้อ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ อินทรสูต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่มนี้ เป็นหนังสือท่ีอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการ เร่ิมต้ังแต่ประวัติการค้นพบเปปไทด์ คุณสมบัติท่ัวไปและฤทธิ์ของเปปไทด์ต้านจุลชีพ เทคนิคและวิธีการสําหรับการค้นหาเปปไทด์ ต้านจลุชีพ กระบวนการการสังเคราะห์เปปไทด์ต้านจุลชีพในเชื้อจุลชีพโดยอาศัยรีคอมบิแนนท์ ดีเอ็นเอเทคโนโลยี การนําไปรู้จักเปปไทด์ต้านจุลชีพชนิดต่าง ๆ จากพืช การใช้เปปไทด์ต้านจุลชีพ กับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมถึงการประยุกต์ใช้เปปไทด์ต้านจุลชีพทางคลินิก

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line