สรุปสาระสำคัญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  • ฿130.00
  • ฿104.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : วรรณิดา สอนกองแดง, ณัฐพร ออนตะไคร้, นันทรัตน์ มาตยาบุญ, สุวิมล ดรุณรัศมี, ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์
  • ISBN : 9786163985392
  • Language : thai
  • Number of Pages : 87
  • File Size : 69.83 MB

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหนึ่งในแปดของวิชาที่มีการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่กำหนดโดยสภาการพยาบาล นอกจากนี้การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่นก็เป็นหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงถือเป็นวิชาหลักที่มีความ สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลในทุกสถาบัน

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmupress, cmu, ebook, สรุปสาระสำคัญการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

line