การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
  • ฿120.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.น.สพ. ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล , ผศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี อ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
  • ISBN : 9789746728317
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 102

โรคระบบทางเดินหายใจในสุกรมักส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร เช่น การเจริญเติบโตที่ช้าของสุกร  ต้นทุนการผลิตสุกรที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ หากสัตวแพทย์  นักวิชาการหรือเกษตรกรมีสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบรอยโรคอย่างสม่ำเสมอ  รวมถึงเข้าใจถึงสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ  อีกทั้งวิธีการรักษาควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างเข้าใจและทันท้วงที  ปัญหาโรคทางเดินหายใจของสุกรก็จะลดลง  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขบวนการตรวจสอบ  วิธีการตรวจสอบรอยโรคเพื่อบ่งชี้สาเหตุของการเกิดโรค  รวมทั้งยังเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ และวิธีการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้าใจ  จึงเป็นหนังสือที่น่าติดตามและสามารถนำความรุ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงได้อีกด้วย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Ebook

฿280.00 ฿196.00

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก Ebook

฿160.00 ฿112.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Ebook

฿600.00 ฿420.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Ebook

฿400.00 ฿280.00

นิเวศวิทยามนุษย์: การศึกษาสิ่งแวดล้อมในมิติของสังคมและวัฒนธรรม Ebook

฿550.00 ฿385.00

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿503.00 ฿352.00

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม Ebook

฿488.00 ฿342.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Book

฿400.00

นิเวศวิทยามนุษย์ Book

฿550.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Book

฿600.00

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก Book

฿160.00

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Book

฿280.00

Tags: การตรวจสอบรอยโรค, ระบบทางเดินหายใจในสุกร, การตรวจสอบ, รอยโรค, ระบบทางเดินหายใจ, หายใจ, สุกร, ฟาร์มสุกร, โรค, ประสิทธิภาพ, การผลิตสุกร, การเจริญเติมโต, ช้า, ต้นทุนการผลิต, สิ่งสำคัญ, สัตวแพทย์, หมอ, นักวิชาการ, เกษตรกร, วิเคราะห์, รอยโรค, การตรวจสอบ Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line