การศึกษาชีวสมมูล
  • ฿350.00
  • ฿245.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
  • ISBN : 9786163981998
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 290
  • File Size : 5.84 MB

บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การออกแบบการทดลองสำหรับการศึกษาชีวสมมูล บทที่ 3 การดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก บทที่ 4 การวิเคราะห์ตัวอย่างชีวภาพ บทที่ 5 เภสัชจลนศาสตร์สำหรับการศึกษาชีวสมมูล บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการศึกษาชีวสมมูล บทที่ 7 การขอยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลบนพื้นฐานของระบบการจำแนกประเภทตัวยาตามชีวเภสัชกรรม บทที่ 8 ข้อพิจารณาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสามัญให้มีชีวสมมูล ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿450.00 ฿315.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) Ebook

฿550.00 ฿385.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Ebook

฿650.00 ฿455.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Book

฿650.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿450.00

Tags: การศึกษาชีวสมมูล การศึกษา, ชีวสมดุล, ผลิตภัณฑ์, ยา, วิจัย, ช่วย, ผู้ป่วย, โรพยาบาล, ขายยา, แพทย์, จ่ายยา, การรักษา, ทดลอง, วิจัย, คลินิก, ตัวอย่าง, ชีวภาพ, เภสัชจลนศาสตร์, สถิติ, ชีว้ถสีชดรรม, ยาสามัญ, ชีวิตสมมูล, บริษัทผลิตยา, แนวทางพัฒนา ข้อยกเว้น, ยาสามัญ, การศึกสา, แพทย์, เภสัช, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line