ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบนการกระจายตัวของสถานีอุทกวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยา Ebook

฿457.00 ฿320.00

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน Ebook

฿472.00 ฿330.00

การออกแบบการทดลอง Ebook

฿565.00 ฿395.00

แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตก คอนกรีตอาคารจอดรถ Ebook

฿500.00 ฿350.00

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ Ebook

฿530.00 ฿370.00

การลดอุณหภูมิผักและผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา Ebook

฿430.00 ฿300.00

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ Ebook

฿386.00 ฿270.00

Liverwort genera of Thailand Ebook

฿422.00 ฿295.00

พื้นฐานวิศวกรรมการกัดกร่อน Ebook

฿499.00 ฿349.00

Rethinking Sovereignty Ebook

฿485.00 ฿339.00

ฟิล์มแผ่นบางทางเภสัชกรรม Ebook

฿352.00

กาวเมล็ดมะขามในงานศิลปะ Ebook

฿154.00

ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง Ebook

฿400.00 ฿280.00

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Ebook

฿528.00 ฿370.00

ART IN THE AGE OF CYBERNETIC MACHINES Ebook

฿257.00 ฿180.00

วัสดุธรณีขั้นสูง เพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างถนน Ebook

฿395.00 ฿277.00

การออกแบบนวัตกรรมอาหาร Ebook

฿468.00 ฿327.00

เปปไทด์สร้างจุลชีพ Ebook

฿326.00

PROBLEM SOLVING IN ALGORITHMS A RESEARCH APPROACH Ebook

฿315.00 ฿220.00

ถั่วเกษตร Agricultural Legumes Ebook

฿300.00 ฿210.00

Modern Architecture Ebook

฿370.00 ฿260.00

พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวันพระธาตุดอยสุเทพ Ebook

฿500.00 ฿350.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว Ebook

฿140.00 ฿98.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿750.00 ฿525.00

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล Ebook

฿350.00 ฿245.00

SOLAR THERMAL ENERGY ENGINEERING AND APPLICATION Ebook

฿370.00 ฿260.00

บทที่ 1 พลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 2 ชีวมวล เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 3 การอัดเพิ่มความหนาแน่น เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 4 การเผาไหม้ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 5 แกสซิฟิเคชั่น เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 6 ไพโรไลซิส เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 7 ปฎิกิริยาเคมีพลาสมา เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 8 การผลิตเอทานอล เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 9 การผลิตก๊าซชีวภาพและไฮโตรเจน เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

บทที่ 11 วัสดุภัณฑ์ชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

แบบฝึกหัด เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล Ebook

฿60.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้ Ebook

฿500.00 ฿350.00

เครื่องจักรกลงานดิน Ebook

฿364.00 ฿255.00

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Ebook

฿270.00 ฿189.00

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿503.00 ฿352.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Book

฿300.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Ebook

฿320.00 ฿224.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Book

฿250.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Book

฿320.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

วิทยาการข้าวไทย Book

฿450.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Book

฿400.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Book

฿400.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Book

฿450.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Book

฿400.00

Showing 1 to 60 of 73 (2 Pages)
line