ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Ebook

฿320.00 ฿224.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Book

฿320.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส
การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส
การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress
การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿503.00 ฿352.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์
การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ Ebook

฿750.00 ฿525.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Ebook

฿300.00 ฿210.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Book

฿450.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Ebook

฿450.00 ฿315.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Book

฿400.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Ebook

฿400.00 ฿280.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์
จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Book

฿400.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Ebook

฿400.00 ฿280.00

วิทยาการข้าวไทย
วิทยาการข้าวไทย Book

฿450.00

วิทยาการข้าวไทย
วิทยาการข้าวไทย Ebook

฿450.00 ฿315.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม Ebook

฿488.00 ฿342.00

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Ebook

฿270.00 ฿189.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Book

฿400.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Ebook

฿400.00 ฿280.00

เครื่องจักรกลงานดิน
เครื่องจักรกลงานดิน Ebook

฿364.00 ฿255.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Ebook

฿250.00 ฿175.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Book

฿250.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Book

฿450.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

Showing 1 to 34 of 34 (1 Pages)
line