ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Ebook

฿320.00 ฿224.00

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Book

฿320.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿503.00 ฿352.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ Ebook

฿750.00 ฿525.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Book

฿300.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Ebook

฿300.00 ฿210.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Ebook

฿450.00 ฿315.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Book

฿450.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Ebook

฿400.00 ฿280.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Book

฿400.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Book

฿480.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์ Ebook

฿480.00 ฿336.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Ebook

฿400.00 ฿280.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Book

฿400.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้ Ebook

฿500.00 ฿350.00

วิทยาการข้าวไทย Book

฿450.00

วิทยาการข้าวไทย Ebook

฿450.00 ฿315.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Book

฿480.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Book

฿580.00

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม Ebook

฿488.00 ฿342.00

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Ebook

฿270.00 ฿189.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Ebook

฿400.00 ฿280.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Book

฿400.00

เครื่องจักรกลงานดิน Ebook

฿364.00 ฿255.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Book

฿250.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Ebook

฿250.00 ฿175.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Book

฿450.00

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques Ebook

฿450.00 ฿315.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

Showing 1 to 36 of 36 (1 Pages)
line